/themes/plugins/font-awesome5/css/all.min.css
Huvudmeny
Mina platser
Huvudmeny
Tjänster
Huvudmeny
Användbar information
Köpa
Sälj
Använda länkar
À propos de Via Mobilis
Hej, var vänlig och identifiera dig
  Lägg ut en annons gratis
Mina platser

Allmänna försäljningsvillkoren

De allmänna försäljningsvillkoren har som syfte att definiera sätten och de allmänna villkoren i vilka VIA MOBILIS, SAS med kapital på 55 000 euro, registrerat med nummer B 408 901 916 i bolagsregistret i Mirecourt, med huvudkontor på adressen: Le moulin Collot 88500 Ambacourt Frankrike, utgivare av webbplatserna sites www.Via-Mobilis.se, www.Europa-Lastbilar.se, www.Europa-Entreprenad.se, www.Europa-Hantering.se, www.Europa-Hantering.se, tillhandahåller internetanvändaren med en tjänst mot betalning för inlägg av annonser (nedan kallad ”Tjänst”) för att de ska publiceras på våra webbplatser.
1. Godkännande av de allmänna försäljningsvillkoren
Tjänsten föreslås till internetanvändaren med förbehåll att denne samtycker till de här allmänna villkoren. Internetanvändaren försäkrar och erkänner därmed att denne läst igenom de här allmänna villkoren. Det faktum att denna tjänst används leder till ett samtycke till de här allmänna villkoren. Tjänsten förbehålls endast för personer med juridisk kapacitet att underteckna kontrakt enligt fransk lag. VIA MOBILIS kan när som helst ändra de allmänna försäljningsvillkoren genom att visa ändringarna utan dröjsmål på varje webbplats. Det är därför internetanvändarens uppgift att regelbundet hänvisa till den sista versionen av de allmänna försäljningsvillkoren som alltid finns på varje webbplats. Internetanvändaren anses acceptera den här sista versionen vid varje ny anslutning till tjänsten. Däremot, vid ändringar av de allmänna försäljningsvillkoren, fortsätter versionen av de allmänna försäljningsvillkoren som gäller för kontraktet som tecknades med internetanvändaren att gälla fram till datumets förfallodatum. Det är därmed internetanvändarens uppgift att förvara en version av de här allmänna villkoren när dennes kontrakt tecknades. Om internetanvändaren underlåter sig att respektera de här allmänna villkoren förbehåller VIA MOBILIS sig rätten att vägra en åtkomst till tjänsten.
De allmänna försäljningsvillkoren uppdaterades den 5 juni 2018. Den här utgåvan annullerar och ersätter de tidigare versionerna.
2. Beskrivning av tjänsten
Tjänsten gör att internetanvändaren kan lägga in annonser mot betalning som kommer att publiceras på webbplatser som hanteras av VIA MOBILIS.
3. Inlägg av annonser och tjänstens varaktighet
3.1. Annonserna redigeras av Tjänstens användare. För att undvika alla slags sena tvister uppmanar VIA MOBILIS att internetanvändaren kontrollerar sin annons så fort som den publiceras.
3.2. Internetanvändaren kan lägga in en annons genom att fylla och bekräfta ett formulär för publicering online på webbplatserna. En bekräftelse av formuläret leder till ett omedelbart beaktande.
3.3. Eftersom annonserna som läggs in beaktats vid bekräftelsen av formuläret, ska internetanvändaren uppmärksamma att denne inte har någon rätt till återkallande.
3.4. Tjänstens varaktighet
Abonnemang: annonsen förblir på webbplatsen så länge som den inte tas bort av internetanvändaren under abonnemangets varaktighet. Internetanvändaren kan när som helst komma åt sitt gränssnitt och ta bort annonsen.
Enhet: annonsen förblir på webbplatsen under 30 dagar. Internetanvändaren kan när som helst komma åt sitt gränssnitt och ta bort sin annons.
Beloppet kvarstår till betalning under minst 30 dagar från publiceringen, även om annonsen tas bort under den här perioden.
3.5. Ändring av annonsen
Under publiceringen av annonsen kan internetanvändaren ändra den online.
4. Internetanvändarens engagemang
Internetanvändarens förpliktar sig att med precision beskriva fordonet eller materialet som denne vill sälja.
Vid en försäljning under publiceringen engagerar annonsören sig att direkt ta bort sin annons.
Internetanvändarens förpliktar sig bland annat att informationen som denne annonserar:
  • inte är falsk och lögnaktig
  • inte är bedräglig eller förutsätter försäljningen av falska eller stulna varor.
  • Inte påverkar upphovsrätterna, patenträtter, varumärkesrättigheter, fabrikationshemligheter, immateriella rättigheter, offentliggöranderätt eller tredje parters privatliv.
  • inte bryter mot någon lag eller regel (inklusive, men inte begränsat till, de som styr kontrollen av exporter, konsumentskyddet, illojal konkurrens, diskriminerande metoder eller lögnaktig reklam).

5. Ansvar
Annonserna som publiceras redigeras och läggs upp online på respektive författares eget ansvar. VIA MOBILIS avsäger sig allt ansvar för annonsernas exakthet eller berättigande.
Annonsernas text publiceras på internetanvändarens ansvar.
VIA MOBILIS:s webbplatser är endast stöden för de annonser som lagts in. Internetanvändaren förpliktar sig att ersätta VIA MOBILIS för all skada som företaget som lida av p.g.a. detta bevåg och garanterar VIA MOBILIS mot alla slags gärningar som grundar sig på sådana kungörelser. Det preciseras att VIA MOBILIS inte i under några omständigheter ingriper i transaktioner mellan köparen och försäljaren.
VIA MOBILIS utövar ingen kontroll av kvaliteten, säkerheten, lagenligheten hos artiklarna som ges i förteckningen, sanningsenligheten eller exaktheten i annonserna som publiceras online, försäljarnas kapacitet att sälja de nämnda egendomarna eller tjänsterna eller köparnas kapacitet att betala de nämnda egendomarna eller tjänsterna. ⏎ Trots ovanstående förbehåller VIA MOBILIS sig rätten att helt enkelt vägra, utan att behöva uppge orsakerna, en annons vars beskaffenhet, text eller presentation som visar sig stridande mot moraliska eller kommersiella intressen, utan övrigt åtagande att ersätta beloppen som eventuellt betalats.
Internetanvändaren förpliktar sig att garantera, ersätta och gottgöra VIA MOBILIS för alla skador, förluster, vinstförlust, klagomål, ansvar och utgifter som VIA MOBILIS kan utsättas för om ansvaret tas av en tredje part, på grund av en åtgärd eller ett klagomål härrörande en tredje part, efter inlägget av en annons genom att bryta mot reglera i de här allmänna villkoren.
6. Ansvarsbegränsning
VIA MOBILIS kommer att göra sitt bästa för att bibehålla annonstjänsten operationell. Det handlar dock om ett obligatoriskt behov av medel och VIA MOBILIS ger ingen garanti att en oavbruten och/eller kontinuerlig funktion av tjänsten kan garanteras. VIA MOBILIS:s ansvar kan därför inte åkallas vid fel som kan finnas eller för skador (kostnader, vinstförlust, förlust av data eller direkta eller indirekta skador) som kan uppstå vid användningen av tjänsten av internetanvändaren eller omöjligheten att komma åt den.
VIA MOBILIS tar inget ansvar, direkt eller indirekt, för transaktioner som lyder under civillagens allmänna regler (art. 1641 och följande).
VIA MOBILIS tar heller inget ansvar för alla slags problem eller skador som härrör användningen av internet, bland annat ett avbrott av tjänsten, intrång eller närvaro av datorvirus.
7. Pris och betalning
Priset för inlägget av en enstaka annons definieras på varje webbplats och moms tillämpas om det krävs.
Betalningen görs kontant. VIA MOBILIS tillåter ingen rabatt för kontantbetalningar eller betalningar på tidigare datum än de som anges i de allmänna försäljningsvillkoren.
Abonnemangspriset fakturerar enligt offerten som ges av VIA MOBILIS och undertecknas av användaren.Offerterna gäller 15 från och med mottagningsdatumet. Om inte annat överenskommits mellan parterna och som nämns i offerten undertecknad av användaren, ska fakturan betalas vid mottagandet av användaren. VIA MOBILIS avser inte att bevilja rabatt för kontant betalning eller för betalning på ett tidigare datum än det som står i de allmänna försäljningsvillkor. VIA MOBILIS förbehåller sig rätten att när som helst ändra priserna. I det här fallet kommer användaren att underrättas via e-post och ha en period på 1 månad från utfärdandet av fakturan med hänsyn till de nya priserna, för att annullera sin order med rekommenderat brev med mottagningsbevis. Efter perioden på 1 månad kommer de nya priserna att tillämpas för användaren.
Vid avslag av betalning, kommer användaren att bli skyldig till betalning för detta avslags handläggningsavgift till VIA MOBILIS. Vid försenad betalning skall en ersättning betalas, i enlighet med artikel L 441-6 i handelslagen, som motsvarar tre gånger den gällande lagliga räntesatsen samt en klumpsumma för uppbördskostnader på 40 euro.
Följande betalningssätt accepteras:
  • Betalning med kreditkort: betalningen av din annons görs på vår tjänsteleverantörs webbplats med säkra betalningstjänster, Crédit Mutuel och Ingenico betalningstjänster, genom en säker betalningsmetod som tillhandahålls av denne, CYBERMUT.
  • Betalning med check: vid betalning med check kommer VIA MOBILIS att godkänna annonsen så fort som betalningen tagits emot på adressen: VIA MOBILIS – Le moulin Collot – 88500 Ambacourt, Frankrike.
  • Betalning via Paypal: en faktura utfärdas och levereras när tjänsten slutförts.
  • Betalning via bankgiro
  • Betalning genom överföring
Angivelse av bankkortets nummer och den slutliga bekräftelsen av beställningen anses som bevis att beställningen i fråga som fullständig i enlighet med föreskrifterna i lagen av den 13 mars 2000 och utgör en utkrävbarhet av beloppen som härrör beställningen.
Denna bekräftelse motsvarar ett undertecknande och uttryckligt samtycke till alla åtgärder som utförs på webbplatsen.
Vid en bedräglig användning av ett kreditkort ber vi kunden att kontakta VIA MOBILIS kundtjänst när detta konstaterats genom att ringa: +33 (0)3.29.29.29.30. Dataregister, som lagras i VIA MOBILIS:s datorsystem under rimliga säkerhetsvillkor, kommer att anses som bevis på kommunikationer, beställningar och betalningar som skett mellan parterna. Det har uttryckligen enats om, förutom vid uppenbart fel av VIA MOBILIS, att den data som lagras i VIA MOBILIS:s datorsystem har beviskraft gällande beställningar som gjorts av internetanvändaren. Data på datorstöd eller elektroniskt medium är giltiga bevis och som sådana är de godtagbara i samma villkor och med samma beviskraft som alla slags dokument som skriftligen upprättas, tas emot eller förvaras.
Arkiveringen av beställningsformulär och fakturor görs på ett pålitligt och varaktigt stöd för att skapa en trogen och varaktig kopia i enlighet med artikeln 1348 i civillagen.
8. Krediter
Användaren har möjlighet att köpa krediter för att använda synlighetsalternativ eller för att skicka annonser. Varje kredit är giltig i 12 månader. Vid varje inköp av ett kreditpaket förlängs denna giltighetsperiod automatiskt med 12 månader. Användaren kan inte under några omständigheter kräva återbetalning av köpta eller erbjudna krediter. ⏎ 9. Abonnemang
Abonnemanget på tjänsterna VIA MOBILIS är per månad. Det kan förlängas genom tyst överenskommelse. Användaren kan avboka sitt abonnemang när som helst genom att skicka en begäran med rekommenderat brev till: VIA MOBILIS, Le moulin Collot 88500 Ambacourt, Frankrike. Uppsägningstiden för att avsluta abonnemanget är 60 dagar från det att VIA MOBILIS tagit emot uppsägningen per post. Poststämpeln gäller som bevis.
10. E-reklambanners
Användaren kan hyra reklamwebbplatser på VIA MOBILIS:s webbplatser under en begränsad tid som bestäms i reklamkampanjens offert. Reklambannern kommer att läggas online efter betalning av den utfärdade fakturan. Om inget annat anges i avtalet förblir de reklambannor som skapats av VIA MOBILIS för annonsören VIA MOBILIS:s egendom och får inte användas för andra ändamål än de som anges i reklamkampanjen.
11. Personuppgifter
Namnuppgifter som ska anges på webbplatsen kommer användas av företaget VIA MOBILIS för kommersiella syften. VIA MOBILIS förpliktar sig att inte överlämna dem till tredje part. Internetanvändaren underrättas att den automatiska hanteringen av uppgifterna har varit föremål för en deklaration till CNIL med nummer 1200686 av den 26/10/2006. I överensstämmelse med den ändrade lagen av den 6 januari 1978, har internetanvändare rätten att komma åt, invända och ändra sina uppgifter, antingen direkt på Internet, via brev genom att skriva till VIA MOBILIS, till följande adress: Le Moulin Collot – 88500 AMBACOURTFRANKRIKE – eller skicka ett meddelande till e-postadressen: info@via-mobilis.com
För mer information om hur dina personuppgifer som samlas in och används av VIA MOBILIS, besök sidan “Sekretesspolicy”.
12. Force majeure
Var och en av parternas ansvar kan inte sökas om utförandet av kontraktet är försenat eller förhindrat på grund av ett fall av force majeure eller en oförutsedd händelse på grund av den andra parten eller en tredje part eller externa orsaker som sociala konflikter, ingrepp av civila eller militära myndigheter, naturkatastrofer, brand, vattenskador, avbrott på telekommunikationsnät eller elnät.
13. Rättighet till bilder
Om inte annat anges skriftligen med rekommenderat brev och mottagningsbevis eller i en sekretessklausul som lagts till i avtalet och i enlighet med bestämmelserna om rättighet till bilder och namn, auktoriserar kunden att VIA MOBILIS kan använda och reproducera sin bild som en del av ett meddelande och reklam (logotyp, grafiskt diagram, bilder i annonser).
14. Immateriella rättigheter
Alla element på VIA MOBILIS webbplats, oavsett om de är visuella eller ljud, inklusive underliggande teknologi, skyddas av upphovsrätten, varumärken och patenter. De är en exklusiv egendom tillhörande VIA MOBILIS. Internetanvändaren som har en personlig webbplats och som vill placera, för personligt bruk, en länk på sin webbplats som ger en direkt åtkomst till VIA MOBILIS webbplatser, ska obligatoriskt i förväg begära en skriftlig tillåtelse. I samtliga fall ska alla otillåtna länkar tas bort genom en enkel begäran från VIA MOBILIS
15. Varaktighet
De här villkoren gäller under VIA MOBILIS:s online-tjänsters hela varaktighet.
16. Sekretess
VIA MOBILIS tillämpar samtliga medel för att garantera sekretessen och säkerheten för data som överförs på webben. För detta använder webbplatser en säkerhetsmodul för betalning av typ SSL (Secure Socket Layer).
17. Övriga bestämmelser
All reklamation eller bestridande ska sändas skriftligen till följande adress: VIA MOBILIS – Le moulin Collot – 88500 Ambacourt – Frankrike
Det här kontraktet lyder under den franska lagen. Vid en tvist gällande tolkningen eller utförandet av deras avtal, söker parterna, innan någon som helst rättslig åtgärd, en uppgörelse i godo och förmedlar för detta ändamål samtliga nödvändiga informationshandlingar. Om en uppgörelse av tvisten i godo inte är möjlig inom maximalt en månad, är endast handelsdomstolen EPINAL behörig vid tvister av alla slag eller bestridanden gällande utformandet eller utförandet av beställningen. Om kunden inte är en fackman är behörig domstol vid tvist den i den svarandes bosättningsort. Parterna utser bostaden på de adresser som anges på beställningsformuläret för Användaren och adressen som står på Försäljarens webbplats. Inget senare dokument, ingen ändring av kontraktet oavsett form, kommer inte att ha någon verkan mellan parterna utan att ta formen av ett tilläggskontrakt som daterats och undertecknats av parterna. Om någon av bestämmelserna i det här kontraktet visar sig ogiltig enligt en gällande rättsregel eller ett dombeslut som blivit definitivt, kommer den att anses som icke skrivet men utan att ogiltiggöra kontraktet eller ändra på de övriga bestämmelsernas giltighet. Att den ena eller andra parten inte åberopar tillämpningen av vilken som helst klausul i kontraktet eller samtycker till dess uteblivande verkställande, permanent eller tillfälligt, kan inte tolkas som ett avstående av den parten till rättigheterna som härrör från den klausulen.
18. Information om företaget
VIA MOBILIS
E-post : info@via-mobilis.com
Tfn: +33.3.29.29.29.30 Fax : +33.3.29.37.09.09
Huvudkontor VIA MOBILIS
Le moulin Collot 88500 Ambacourt FRANKRIKE
R.C. Mirecourt B 408 901 916
APE-kod 6312Z – SAS med aktiekapital 55 000 €
Gemenskapsinternt momsnr.: FR13408901916